انتقال داده به نرم افزار برای آنالیز و یا اعلام آلارم است.