ماموریت واحد بازاریابی شرکت علاوه بر بازاریابی و فروش محصولات و خدمات شرکت، تامین و فروش مواد شیمیایی جدیدی خواهد بود که دارای مشخصه های زیر باشند:

الف. داشتن بازار بالقوه

ب. استمرار نیاز

ج. استمرار تامین

د. تنوع منابع تامین

ه. حاشیه سود قابل توجه

و. فروش اختراعات شرکت از قبیل(برچسب هوشمند، اسپیل کیت، رنگ بر و…..)

ز: توسعه درآمدزایی از خدمات پس از فروش

توضیح اینکه پس از انجام مرحله مطالعه اولیه برنامه تجاری با ذکر جزئیات و شناسایی ریسک های هریک از موارد فوق تدوین خواهد شد.

این طرح شامل دو قسمت کلی و اجرایی خواهد بود. مرحله اولیه تحت عنوان طرح اولیه و مطالعاتی شامل مراحل ذیل می باشد:

  • تصویب طرح
  • تشکیل واحد بازاریابی
  • تامین بودجه
  • یک دوره مطالعه بازار
  • ارائه برنامه عملیاتی به همراه برنامه بودجه و نقشه راه

توضیح اینکه برای اجرای مرحله اول حداقل  هزینه اولیه پیش بینی می گردد. البته در طول اجرای مرحله اول فعالیت های فروش و حتی تامین موارد جدید در صورت اطمینان از حصول به نتیجه و مناسب با برنامه های کلان شرکت مورد نظر خواهد بود.

بدیهی است در صورت فروش درصدی از فروش به عنوان پورسانت به واحد تعلق خواهد گرفت که میزان آن براساس مصوب هیئت مدیره خواهد بو و در مرحله بعد متناسب با برنامه زمان بندی شده اجرایی نرخ پورسانت در جدول پلکانی به عنوان پیوست طرح متعاقباً اعلام خواهد شد.