• دارای خشاب با طرفیت 10 ميكروجيب package شده/نشده
  • بارگذاری اتوماتیک میکروچیپ پس از هر تزریق
  • تزریق راحت با فشار یک دکمه
  • دارای سوزن قابل تعویض
  • حدود ابعاد: 270x190x50ميليمتر