کار سيستم انتقال داده يا گيت وی انتقال داده به سرور برای آنالیز و یا اعلام آلارم است.