کد کالا Name نام ساختار شیمیایی نام اختصاری # CAS # ART
17003 Triton X-100 تریتون X-100 C₃₄H₆₂O₁₁ ۹۰۰۲-۹۳-۱ ۹۴۱۰-OP
17004 QS15 ۱۱۱۰۵-۱۰-۵
17009 Variquat cc 42 NS وارکویت cc 42 NS
17008 Variquat cc 9 NS وارکویت cc 9 NS
17002 SPS ۲۷۲۰۶-۵-۵
17007 Solsperse 7100 سولسپرس ۷۱۰۰
17006 Solsperse 4100 سولسپرس ۴۱۰۰
17001 Diphenyl Oxide Disufonate دی فینیل اکساید دی سولفنات DOWFAX 3B2 ۵۸۳۱۸-۱۰-۸ ۲۳۲۶۱ DOW
17011 Janus Green B جنوس گرین B C30H31ClN6 JGB ۲۸۶۹-۸۳-۲ ۲۰۱۶۱۷
17010 Sodium dodecyl sulfate سدیم دودسیل سولفامات C12H25NaO4S SDS ۱۵۱-۲۱-۳ ۸۱۷۰۳۴