برای تزریق میکروچیپ های تزریقی، نیاز به ابزار تزریق است. گان تزریق کار تزریق میکروچیپ در تعداد زیاد دام به شکل سری را تسهیل می کند. میکروچیپ های ساخته شده به صورت تکی يا خشابی در داخل گان قرار می گیرند و در بدن جانور تزریق می گردند. مزيت گان افزايش سرعت تزریق و حذف نیاز به سوزن های تزریقی یکبار مصرف است. گان تزریق در سه مدل اپلیکاتور، دستی و خشابدار موجود است.