برای تزریق میکروچیپ های تزریقی، نیاز به ابزار تزریق است. گان تزریق کار تزریق میکروچیپ در تعداد زیاد دام به شکل سری را تسهیل می کند. میکروچیپ های ساخته شده به صورت تکی يا خشابی در داخل گان قرار می گیرند و در بدن جانور تزریق می گردند.

این گان چند مزیت دارد که از آن جمله میتوان به حذف نیاز به سوزن های تزریقی یکبار مصرف، افزایش سرعت تزریق به تعداد زیادی دام و انجام کارهای تکمیلی اشاره کرد.


گان تزریق در دو مدل خشاب دار و تزریق دانه ای وجود دارد. در مدل خشاب دار ،داخل خشاب ۱۰ عدد میکروچیپ قرار میگیرد و به صورت پشت سرهم تزریق میشود و در مدل تزریق دانه ای همان طور که از نامش نیز پیداست به صورت تکی تزریق میشود.