اين المان مخصوص قسمت های چوبی مانند کندوی زنبور عسل، درختان يا خانه های چوبی پرندگان است.

از نظر مشخصات کلی شبیه به پابند طیور است. این وسیله می تواند دارای باطری یا بدون باطری باشد.