اپلیکاتور بلوس برای قرار دادن بلوس در دهان دام استفاده می شود.