اين وسیله روی پا/بال طیور نصب می گردد. طراحی آن میتواند به گونه باشد که با رشد مرغ بزرگ شود. پابند/بال بند نیز يک شناسه الکترونیکی به طیور تخصيص میدهد. قابلیت نصب تعداد محدودی سنسور دارد. به دلیل محدودیت ابعاد، هر نوع سنسوری را نمی توان روی آن گذاشت. برد تبادل داده آن حداکثر 50 سانتیمتر است. این وسیله می تواند با یا بدون باطری باشد.