کد محصول:OP0001W

نام محصول : Pad مواد شیمیایی
کاربری : جاذب مواد شیمیایی بخصوص مواد چرب و ویسکوز مانند روغن و گازوئیل
ابعاد (سانتی متر): 50*40
حداکثر ظرفیت جذب هر بسته (لیتر): 30
رنگ: سفید
نوع بسته بندی: کیسه یا کارتن
وزن هر عدد (گرم): 40
تعداد در بسته (عدد): 100
وزن بسته (کیلوگرم): 4

کد محصول:CP0002y

نام محصول: Pad مواد شیمیایی
 کاربری : جاذب مواد شیمیایی،حلال های خطرناک و بسیار فعال مانند اسید و باز
ابعاد (سانتی متر):  40*50
حداکثر ظرفیت جذب هر بسته (لیتر):60
رنگ: زرد
نوع بسته بندی: کیسه یا کارتن
وزن هر عدد (گرم): 80
تعداد در بسته (عدد): 100
وزن بسته (کیلوگرم):8

کد محصول:CP0001y

نام محصول: Pad مواد شیمیایی
 کاربری : جاذب مواد شیمیایی،حلال های خطرناک و بسیار فعال مانند اسید و باز
ابعاد (سانتی متر): 50*40
حداکثر ظرفیت جذب هر بسته (لیتر): 30
رنگ: زرد
نوع بسته بندی: کیسه یا کارتن
وزن هر عدد (گرم): 40
تعداد در بسته (عدد): 100
وزن بسته (کیلوگرم): 4

کدمحصول:SP05IR

نام محصول : رول
 کاربری : جاذب مواد شیمیایی بخصوص مواد چرب و ویسکوز مانند روغن و گازوئیل
ابعاد (سانتی متر): کیلوگرم
حداکثر ظرفیت جذب هر بسته (لیتر): 880
رنگ: سفید
نوع بسته بندی: کیسه
وزن هر عدد (گرم): کیلوگرم
تعداد در بسته (عدد): نامشخص
وزن بسته (کیلوگرم): نامشخص

کد محصول: SP04IR

نام محصول : Pad مواد شیمیایی
 کاربری : جاذب مواد شیمیایی بخصوص مواد چرب و ویسکوز مانند روغن و گازوئیل
ابعاد (سانتی متر):  40*50
حداکثر ظرفیت جذب هر بسته (لیتر):80
رنگ: سفید
نوع بسته بندی: کیسه یا کارتن
وزن هر عدد (گرم): 60
تعداد در بسته (عدد): 100
وزن بسته (کیلوگرم):6

کد محصول:OP0002W

نام محصول : Pad مواد شیمیایی
 کاربری : جاذب مواد شیمیایی بخصوص مواد چرب و ویسکوز مانند روغن و گازوئیل
ابعاد (سانتی متر): 40*50
حداکثر ظرفیت جذب هر بسته (لیتر): 60
رنگ: سفید
نوع بسته بندی: کیسه یا کارتن
وزن هر عدد (گرم): 80
تعداد در بسته (عدد): 100
وزن بسته (کیلوگرم): 8

کد محصول:CS0002y

نام محصول : Socks مواد شیمیایی
 کاربری : جاذب مواد شیمیایی،حلال های خطرناک و بسیار فعال مانند اسید و باز
ابعاد (سانتی متر): ۱۲۰ Ø ۷٫۶x
حداکثر ظرفیت جذب هر بسته (لیتر): 200
رنگ: زرد
نوع بسته بندی: کیسه یا کارتن
وزن هر عدد (گرم): 950
تعداد در بسته (عدد): 20
وزن بسته (کیلوگرم): 26.600

کد محصول:CS0001y

نام محصول : Socks مواد شیمیایی
 کاربری : جاذب مواد شیمیایی،حلال های خطرناک و بسیار فعال مانند اسید و باز
ابعاد (سانتی متر):   ۱۰۰ Ø ۶x
حداکثر ظرفیت جذب هر بسته (لیتر):150
رنگ: زرد
نوع بسته بندی: کیسه یا کارتن
وزن هر عدد (گرم): 500
تعداد در بسته (عدد): 30
وزن بسته (کیلوگرم):15

کد محصول:SP03IR

نام محصول : کیت لوله ای
 کاربری : جاذب مواد شیمیایی بخصوص اسید و باز, ضعیف کننده اسید ها و باز ها هنگام جذب
ابعاد (سانتی متر): Ø ۷X 80
حداکثر ظرفیت جذب هر بسته (لیتر):10
رنگ: آبی
نوع بسته بندی: کیسه یا کارتن
وزن هر عدد (گرم):1000
تعداد در بسته (عدد): 10
وزن بسته (کیلوگرم): 10

کد محصول:SP02IR

نام محصول : کیسه (بالشتک)
 کاربری : جاذب مواد شیمیایی بخصوص اسید و باز, ضعیف کننده اسید ها و باز ها هنگام جذب
ابعاد (سانتی متر): 20*20
حداکثر ظرفیت جذب هر بسته (لیتر): 10
رنگ: آبی
نوع بسته بندی: کیسه یا کارتن
وزن هر عدد (گرم): 500
تعداد در بسته (عدد): 20
وزن بسته (کیلوگرم):10

کد محصول:OS0002W

نام محصول : Socks مواد شیمیایی
 کاربری : جاذب مواد شیمیایی بخصوص مواد چرب و ویسکوز مانند روغن و گازوئیل
ابعاد (سانتی متر): ۱۲۰ Ø ۷٫۶x
حداکثر ظرفیت جذب هر بسته (لیتر):200
رنگ: سفید
نوع بسته بندی: کیسه یا کارتن
وزن هر عدد (گرم): 950
تعداد در بسته (عدد): 20
وزن بسته (کیلوگرم):26.600

کد محصول :OS0001W

نام محصول : Socks مواد شیمیایی
 کاربری : جاذب مواد شیمیایی بخصوص مواد چرب و ویسکوز مانند روغن و گازوئیل
ابعاد (سانتی متر):۱۰۰ Ø ۶x
حداکثر ظرفیت جذب هر بسته (لیتر):150
رنگ: سفید
نوع بسته بندی: کیسه یا کارتن
وزن هر عدد (گرم):500
تعداد در بسته (عدد): 30
وزن بسته (کیلوگرم): 15

کد محصول:SOP001W

نام محصول : Pillow مواد شیمیایی
 کاربری : جاذب مواد شیمیایی بخصوص مواد چرب و ویسکوز مانند روغن و گازوئیل
ابعاد (سانتی متر): 35*35
حداکثر ظرفیت جذب هر بسته (لیتر): 150
رنگ: سفید
نوع بسته بندی: کیسه یا کارتن
وزن هر عدد (گرم): 500
تعداد در بسته (عدد): 30
وزن بسته (کیلوگرم):15

کد محصول:SCP002y

نام محصول : Pillow مواد شیمیایی
 کاربری : جاذب مواد شیمیایی،حلال های خطرناک و بسیار فعال مانند اسید و باز
ابعاد (سانتی متر):45*45
حداکثر ظرفیت جذب هر بسته (لیتر):200
رنگ: زرد
نوع بسته بندی: کیسه یا کارتن
وزن هر عدد (گرم): 950
تعداد در بسته (عدد): 20
وزن بسته (کیلوگرم):26.600

کد محصول :SCP001y

نام محصول : Pillow مواد شیمیایی
 کاربری : جاذب مواد شیمیایی،حلال های خطرناک و بسیار فعال مانند اسید و باز
ابعاد (سانتی متر): 35*35
حداکثر ظرفیت جذب هر بسته (لیتر):150
رنگ: زرد
نوع بسته بندی: کیسه یا کارتن
وزن هر عدد (گرم):500
تعداد در بسته (عدد): 30
وزن بسته (کیلوگرم): 15

کد محصول:OSB0001W

نام محصول : BOOM مواد نفتی وروغنی
 کاربری : جاذب مواد شیمیایی بخصوص مواد چرب و ویسکوز مانند روغن و گازوئیل
ابعاد (سانتی متر): Ø۱۲٫۵×۳۰۰
حداکثر ظرفیت جذب هر بسته (لیتر): 120
رنگ: سفید
نوع بسته بندی: کیسه
وزن هر عدد (گرم): 2000
تعداد در بسته (عدد): 4
وزن بسته (کیلوگرم):8

کد محصول:CSB0001y

نام محصول : BOOM مواد شیمیایی
 کاربری : جاذب مواد شیمیایی،حلال های خطرناک و بسیار فعال مانند اسید و باز
ابعاد (سانتی متر): Ø۱۲٫۵×۳۰۰
حداکثر ظرفیت جذب هر بسته (لیتر):120
رنگ: زرد
نوع بسته بندی: کیسه
وزن هر عدد (گرم): 2000
تعداد در بسته (عدد): 4
وزن بسته (کیلوگرم):8

کد محصول:SOP002W

نام محصول:Pillow مواد شیمیایی
 کاربری : جاذب مواد شیمیایی بخصوص مواد چرب و ویسکوز مانند روغن و گازوئیل
ابعاد (سانتی متر): 5*45*45
حداکثر ظرفیت جذب هر بسته (لیتر):200
رنگ: سفید
نوع بسته بندی: کیسه یا کارتن
وزن هر عدد (گرم):950
تعداد در بسته (عدد): 20
وزن بسته (کیلوگرم): 26.600

کد محصول:SCP003Y

نام محصول : Chemical Mattress تشک مواد شیمیایی
 کاربری :جاذب مواد شیمیایی،حلال های خطرناک و بسیار فعال مانند اسید و باز
ابعاد (سانتی متر): 100*100
حداکثر ظرفیت جذب هر بسته (لیتر):12
رنگ: زرد
نوع بسته بندی: عدد
وزن هر عدد (گرم): 4000
تعداد در بسته (عدد): 1
وزن بسته (کیلوگرم):4

کد محصول:SP06IR

نام محصول : فله جاذب
 کاربری :جاذب مواد شیمیایی بخصوص اسید باز و مواد غیر ویسکوز
ابعاد (سانتی متر):
حداکثر ظرفیت جذب هر بسته (لیتر):30
رنگ: پودر خاکی
نوع بسته بندی: پاکت
وزن هر عدد (گرم):
تعداد در بسته (عدد): 1
وزن بسته (کیلوگرم):25

کد محصول:SP01IR

نام محصول : فله خنثی ساز
 کاربری :جاذب مواد شیمیایی بخصوص اسید باز و مواد غیر ویسکوز ,ضعیف کننده ی اسید ها و بازها هنگام جذب
ابعاد (سانتی متر):
حداکثر ظرفیت جذب هر بسته (لیتر):30
رنگ: پودر خاکی
نوع بسته بندی: پاکت
وزن هر عدد (گرم):
تعداد در بسته (عدد): 1
وزن بسته (کیلوگرم):25

کد محصول:SK-HZ

نام محصول :کیف جاذب 5 لیتری
 کاربری :پک جاذب مواد شیمیایی عادی، خطرناک و بسیار فعال مانند اسید و باز
نوع بسته بندی:کیف (ماسک سوپاپ دار ، 5*35*35 بالشتک PAD 40*50 ، کیت لوله ای ۶x ۱۰۰ Ø، عینک ، دستکش معمولی ،دستکش نیتریل ساقدارضد حلال)
رنگ: زرد

کد محصول:SYK201

نام محصول :سطل نگهداری
 کاربری : دفع کیت جاذب
ابعاد (سانتی متر): ۶۰٫۵x57x48
محتوای سطل:بر اساس سفارش مشتری آماده میشود
رنگ: زرد
نوع بسته بندی: عدد

کد محصول:SOP003W

نام محصول : Oil Mattress تشک مواد شیمیایی
 کاربری : جاذب مواد شیمیایی بخصوص مواد چرب و ویسکوز مانند روغن و گازوئیل
ابعاد (سانتی متر): 100*100
حداکثر ظرفیت جذب هر بسته (لیتر):12
رنگ: سفید
نوع بسته بندی: عدد
وزن هر عدد (گرم): 4000
تعداد در بسته (عدد):1
وزن بسته (کیلوگرم):4

کد محصول:۱-SK-OL

نام محصول :کیف جاذب 6 لیتری
 کاربری :پک جاذب مواد شیمیایی ،به خصوص مواد چرب و ویسکوز مانند روغن و گازوئیل
نوع بسته بندی:کیف (ماسک سوپاپ دار ، 5*45*45 بالشتک ,PAD 40*50 ، کیت لوله ای 7.6x ۱2۰ Ø، عینک ، دستکش معمولی ،دستکش نیتریل ساقدارضد حلال)
رنگ: سفید

کدمحصول:SK-OL

نام محصول :کیف جاذب 5 لیتری
 کاربری :پک جاذب مواد شیمیایی ،به خصوص مواد چرب و ویسکوز مانند روغن و گازوئیل
نوع بسته بندی:کیف (ماسک سوپاپ دار ، 5*35*35 بالشتک ,PAD 40*50 ، کیت لوله ای 6x ۱0۰ Ø، عینک ، دستکش معمولی ،دستکش نیتریل ساقدارضد حلال)
رنگ: سفید

کد محصول:۱-SK-HZ

نام محصول :کیف جاذب 6 لیتری
 کاربری :پک جاذب مواد شیمیایی عادی، خطرناک و بسیار فعال مانند اسید و باز
نوع بسته بندی:کیف (ماسک سوپاپ دار ، 5*45*45 بالشتک ,PAD 40*50 ، کیت لوله ای 7.6x ۱2۰ Ø، عینک ، دستکش معمولی ،دستکش نیتریل ساقدارضد حلال)
رنگ: زرد

کد محصول:SK-HZ-X

نام محصول :کیف جاذب
 کاربری :پک جاذب مواد شیمیایی ،به خصوص مواد چرب و ویسکوز مانند روغن و گازوئیل
نوع بسته بندی: محتوای داخل کیف بر اساس سفارش مشتری آماده میشود.
رنگ:-