پلاک گوش هوشمند روی گوش دام نصب میشود و علاوه بر هويت گذاری الکترونيکی، امکان نصب سنسورهای مختلف روی آن وجود دارد. مدل ساده آن تنها یک شناسه الکترونیک مانند میکروچیپ تزریقی است.از دیگر مزايای پلاک گوش نسبت به میکروچیپ تزریقی امکان قرائت شناسه با چشم است. همچنین برد تبادل داده آن می تواند بسیار بلندتر از میکروچیپ های تزریقی (حداکثر تا 10 متر) باشد و امکان نصب سنسورهای مختلف روی آن ها وجود دارد.