کدمحصول:SPP104

نام محصول :پالت ضد ریزش
 کاربری :نگهداری بشکه و ظروف حاوی مايعات شيميايي
ابعاد (سانتی متر):128x130x30
حداکثر ظرفیت جذب هر بسته (لیتر):260
رنگ: زرد و سیاه
وزن پالت (کیلوگرم):38

کد محصول:SPP102

نام محصول :پالت ضد ریزش
 کاربری :نگهداری بشکه و ظروف حاوی مايعات شيميايي
ابعاد (سانتی متر):67x131x45
حداکثر ظرفیت جذب هر بسته (لیتر):220
رنگ: زرد و سیاه
وزن پالت (کیلوگرم): 24

کد محصول:SPP101

نام محصول :پالت ضد ریزش
 کاربری :نگهداری بشکه و ظروف حاوی مايعات شيميايي
ابعاد (سانتی متر): 66x130x15
حداکثر ظرفیت جذب هر بسته (لیتر):80
رنگ: زرد و سیاه
وزن پالت (کیلوگرم): 17.4

کد محصول:SPP012

نام محصول :رمپ پالت ضد ریزش
 کاربری :سطح شیب دار جهت حمل آسان بشکه بر روی پالت SPP101
ابعاد (سانتی متر):80x120x15
حداکثر ظرفيت تحمل بار (کیلوگرم): ۴۵۴
رنگ: زرد
وزن رمپ (کیلوگرم): 25

کد محصول:SPP001

نام محصول :رمپ پالت ضد ریزش
 کاربری :سطح شیب دار جهت حمل آسان بشکه بر روی پالت های SPP102 و SPP104
ابعاد (سانتی متر):80x120x30
حداکثر ظرفيت تحمل بار (کیلوگرم): ۴۵۴
رنگ: زرد
وزن رمپ (کیلوگرم): 25