داده ها پس از جمع آوری توسط بلوس، قلاده، میخ یا پابند باید به کاربر جهت پردازش های ثانویه منتقل شود. اين کار نیازمند یک سیستم واسط برای ارسال داده های جمع آوری شده به کاربر (سرور) خواهد بود. اين کار توسط (DSB (Box Server Data و اسکنر انجام می گیرد.

استفاده از اسکنر یا قرائتگر ویژه المان ها غیرفعال (بدون باطری) مانند میکروچیپ تزریقی است که نیازمند تامین انرژی از منابع خارجی هستند. با استفاده از این اسکنرها صاحبان دامداری می توانند از بین دام ها حرکت کنند و اطلاعات آن ها را قرائت کنند.