• دارای یک میکروچیپ به ازای هر سرنگ
  • يكبار مصرف