1. فتورزیست  KMPR
    2.  فتورزیست  ۱۸۱۳
    3.  ویفر ۴ اینچ  Nوp
    4.  ویفر ۲ اینچ
    5.  ماسک خام