مسئولیت اجتماعی بدان معنی است که افراد و شرکتها وظیفه دارند به طور کلی در راستای حفظ منافع محیط زیستی و بهبود وضعیت جامعه عمل کنند. البته اگر بخواهیم این مقوله را به شرکتها نسبت دهیم، باید از آن با عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتها یا CSR یاد کنیم.

اصول کلی تئوری مسئولیت اجتماعی به گونه‌ای است که شرکت را ملزم میکند از سیاستهایی با هدف ایجاد تعادل میان سود آوری شرکت و نفع جامعه استفاده کند. این سیاستها میتواند شامل تشکیل کمیسیون های برای ارائه خدماتی همچون خدمات مالی یا قرار دادن امکانات در دسترس افراد جامعه به شیوه بشر دوستانه باشد.

دسته دیگری از این سیاستها  به طور غیر مستقیم نفع جامعه را دنبال میکند. به عنوان مثال، شرکت  شیوه تولید و مصرف مواد اولیه خود را به نحوی تنظیم می نماید که آسیب کمتری به محیط زیست وارد کند. در واقع با چنین اقدامی به واسطه کاهش ایجاد آلودگی بطور غیر مستقیم بخشی از مسئولیت اجتماعی خود را ایفا نموده است.

لازم به ذکر است، شرکتهایی که از شیوه های سبز (شیوه های که منافاتی با منافع محیط زیست ندارند) در روند تولید و ارائه خدمات استفاده می کنند این ویژگی را به بخش جدایی ناپذیر مدل تجاری خود تبدیل نموده و با همین پیوند ساختار یافته منافع مالی خود را تضمین می نمایند.

شرکت ریز سامانه های سبز آینده (رسا) در این راستا خود را موظف میداند که نقش مشخصی در ایفای این مسئولیت اجتماعی داشته باشد. بر همین مبنامحصولی تحت عنوان  رنگ بر سبز  اختراع کرده است که آزمایشات متعدد ثابت نموده که هیچگونه آسیبی به محیط زیست وارد نمی نماید.

اختراع دیگر شرکت رسا با عنوان برچسب هوشمند که قابلیت کنترل و نمایش عوامل محیطی بر روی مواد از قبیل دما، رطوبت، گازهای محیط و… را دارد می تواند در پایش و کنترل ترافیک و وسایل نقلیه و تجهیزات و خطوط تولید مورد استفاده قرار گیرد که از این طریق به کاهش آلودگی و هزینه های مرتبط با تولید موثر واقع گردد.

با کمک این محصول میتوان شرایط انبار داری مواد غذایی را پایش و از فاسد شدن آنها اطلاع حاصل نمود یا تعداد موجودی انبار و اطمینان  از حفاظت و ایمنی کارگران در حین کار را پایش نمود. در مواردی با تزریق یا اتصال این برچسب ها بر روی دام ها می توان گزارشات با ارزشی  کسب نمود.

به طور کلی و به طور خلاصه، مسئولیت اجتماعی باید به گونه‌ای تعریف شود که تعادلی معقول و معنا دار میان اصول اخلاقی و مسئولیت درباره آیندگان در کنار سودآوری ایجاد کند.