اسكنر شركت رسا جهت قرائت ميكروچيپ هاي تزريقي و تگ هاي RFID استفاده مي شود.

قرائتگر یا اسکنر برای قرائت شناسه (ID) میکروچیپ های تزریقی استفاده می شود.

انواع اسکنرها عبارتند از: اسکنر قاب اتصال به موبایل اسکنر پرتابل در سه نوع برد کوتاه برد بلند و هوشمند) و اسکنر ثابت اسکنرها می توانند نقش مهمی در اتوماسیون دامداری و دامداری هوشمند ایفا کنند پس از قرائت شناسه با اسکنرهای قابل اتصال به موبایل یا اسکنرهای هوشمند میتوان به پرونده دام به شکل برخط دست یافت و اطلاعات آن را ویرایش نمود. با استفاده از اسکنرهای ثابت میتوان محل دام در هر بهاربند را مشخص و یا میزان شیر دوشیده از دام در هر روز را مشاهده کرد. اسکنرهای هوشمند می توانند محل دام و دمای بدن آنرا در هنگام قرائت گزارش کنند.

Write A Comment