رسا موفق به عرضه بلوس الكترونيكي براي اندازه گيري متغيرهاي داخل بدن دام براي دامداران شده است.
 
بلوس ابزار هوشمندی است که توسط دام بلعیده می شود. این ابزار تنها برای دامهای دارای شکمبه (گاو، گوسفند شتر، كل قوچ و…) قابل استفاده است. از نظر امنيت شبيه به میکروچیپ تزریقی است و تنها با جراحی قابل استخراج است. بلوس میتواند بعنوان هويت الکترونیکی استفاده شود. حجم مناسب باعث شده تا قابلیت های متنوعی نسبت به سایر المانهای معرفی شده داشته باشد. بسته به نوع بلوس، سنسورهای تحرک ،سنجی، دما، GPS ، و PH روی آن نصب می شوند.
 
به دلیل قرارگیری داخل بدن تنها المانی است که امکان اندازه گیری متغیرهای داخلی را دارد. با استفاده از بسته نرم افزاری مناسب از داده های بلوس می توان برای هويت گذاری، تشخیص مكان، بيماري، فحلی، بارداری، زمان زایمان ، میزان مصرف آب و خوراک و جلوگیری از سرقت استفاده کرد.
 

 

 

اپلیکاتور بلوس

اپلیکاتور بلوس برای قرار دادن بلوس در دهان دام ستفاده می شود.

Write A Comment